Gwybodaeth

Popeth sydd angen gwybod . . .

The Big Cwtch

Cysylltwch

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu am fwy o wybodaeth cysylltwch. E-bost yw’r ffordd orau i gysylltu ond gallwch hefyd gysylltu dros y ffôn.

e-bostiwch ar – info@thebigcwtch.com

Galwch ar – 0330 808 5110

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol ar gyfer y newyddion diweddaraf

The Big Cwtch

Dewch o hyd i ni..

Mae Parti Haf y Big Cwtch wedi ei leoli mewn lleoliad arbennig o brydferth glan llyn yng Nghrugybar, Sir Gaerfyrddin ym mherfedd Dyffryn Cothi.

Cyfeiriad y Big Cwtch
Ty Parc Glanrannell, Crugybar, Sir Gaerfyrddin SA19 8SA

Gyda’r Sat Nav neu fap OS
Y Cyfesurynnau: 52°00’57.7″N   –  3°58’17.1″W

Pellter o drefi cyfagos:

Caerfyrddin 20.3 milltir – Llandeilo 10.8 milltir – Llanymddyfri 11.1 milltir – Abertawe 34.5 milltir.

Teithio o’r De? Rydyn ni 22 milltir o gyffordd 49 yr M4

The Big Cwtch

Cwestiynau?

PRYD MAE’R WYL YN DECHRAU?

Tocynnau penwythnos: Gatiau’n agor o 12yp ar ddydd Gwener y 31ain o Awst.

Ymgartrefwch, gwnewch eich hun yn gyfforddus, mwynhewch y gerddoriaeth acwstig, bwyd stryd a bariau pop-up drwy gydol y prynhawn.

Perffomiadau ar y llwyfan glan llyn o 6yh.

Tocynnau Nos Wener: O 5yh tan hanner nos

Tocynnau dydd dydd Sadwrn: O 10:30yb – hanner nos

Tocynnau nos nos Sadwrn o 6yh – hanner nos

Pryd mae’r ŵyl yn cau?

Mae’r perfformiad olaf am 11yh ar yr 1af o Fedi

Mae maes yr ŵyl yn cau ar gyfery rhai a thocynnau gwersylla penwythnos Am 2yh ar y 2il o Fedi

Mwynhewch frecwast a choffi wedi gweinyddu ar draws y safle a gweithgareddau glan llyn cyn gadael.

Oes parcio yn agos at y lleoliad?

Oes. Mae maes parcio fawr wedi stiwardio ar gael yn agos i’r prif fynedfa. Bydd arwyddion ar gyfer maes parcio’r maes i’w gweld o bob cyfeiriad.

Mae maes parcio gyda mynediad anabl gyda ni yn ogystal. Bydd angen bathodyn anabl er mwyn cael mynediad i’r maes parcio yma. Os oes gofynion arbennig gyda chi neu os fydd angen cymorth gyda’r maes parcio anabl danfonwch e-bost gyda’ch manylion neu codwch rhowch alwad.

Oes trafnidiaeth gyhoeddus?

Mae trenau yn teithio at Landeilo, Caerfyrddin & Llanymddyfri.

Gellir archebu tacsi o’r lleoliadau yma.

Ydyn ni’n gallu gwersylla yn y Big Cwtch?

Gallwch. Mae cae gwersylla ac opsiynau glampio moethus yn y Big Cwtch

Edrychwch ar ein tudalen gwersylla am fwy o wybodaeth.

I wneud ymholiadau ar gyfer glampio ARCHEBWCH YMA

Rhowch alwad i Bea ar 07846 625 587, neu e-bostiwch festivalsundercanvas@gmail.com

Noder : does dim mynediad i geir i gae gwersylla a glampio’r Big Cwtch

Mae hi’n cymryd dwy funud i gerdded o faes parcio’r Big Cwtch ac yn agos i brif leoliad a llwyfannau’r ŵyl. Bydd saw whilber a pherson o amgylch i helpu wrth y brif fynedfa lle byddwch chi’n casglu’ch bandiau garddwn.

Mae cae gwersylla gyda ni ar gyfer y rhai sy’n dod a champer fan a charafannau gyda mynediad rhwydd ac o fewn pellter cerdded o safle’r ŵyl. Ni fydd gwersyllwyr arferol yn cael bod yn y cael yma, dim ond y rhai gyda thocynnau mynediad anabl.

Bydd gwersyllwyr anabl gyda phebyll yn cael ei lleoli yng nghae y cerbydau modur er mwyn defnyddio’r cyfleusterau trafnidiaeth a mynediad. Am fwy o wybodaeth edrychwch ar ein Tudalen Mynediad

Gan ein bod ni’n gae gwyrdd bydd dim trydan yn y caeau gwersylla.

Bydd angen trefnu gwersylla o flaen llaw gan fod llefydd yn gyfyngedig i’r cyntaf i’r felin.

Darllenwch y termau ac amodau gwersylla a rheolau’r ŵyl am eitemau wedi gwahardd a cyfyngiadau bwyd a diodydd meddwol.

CYSYLLTIADAU LLETY LLEOL

DIM GWERSYLLA… DIM PROBLEM

Unwaith eto Cyngor Sir Gâr – Carmarthenshire County Council yw Partneriaid Llety Swyddogol Parti Haf y Big Cwtch.

Er mwyn darganfod llefydd prydferth i aros a’r holl bethau sydd i’w gwneud yn Ne Orllewin Cymru cyn ac ar ol yr ŵyl ewch i www.discovercarmarthenshire.com. Neu rhowch alwad i linell ffôn llety’r Big Cwtch ar 01267 231 557 i gael cymorth a gwybodaeth ar drefnu llety ar gyfer yr ŵyl..

Discover Carmarthenshire

www.discovercarmarthenshire.com

Llinell Llety: 01267 231 557

OES CYFYNGIADAU OEDRAN NEU gofynion megis cerdyn adnabod er mwyn cael mynediad i’r ŵyl?

Efallai bydd gofyn gweld cerdyn adnabod yn cynnwys llun i wirio oedran plant ac oedolion, neu gerdyn NUS neu ISICS i wirio myfyrwyr. Rhaid i bob plentyn o dan 16 fod gydag oedolyn. Rhaid archebu pob tocyn plentyn ynghyd â thocyn pris llawn neu gonsesiwn oedolyn.

Mae’r Big Cwtch yn gweithredu’r polisi ‘Challenge 21’. Os ydych chi’n edrych o dan 21 peidiwch cymryd dig os ydyn ni’n gofyn am gerdyn adnabod wrth i chi brynu diodydd meddwol. Os ydych chi dros 18 dewch â phrawf o hyn,

YDYCH CHI’N DERBYN CERDIAU CREDYD AR Y SAFLE?

Mae maes y Big Cwtch yn faes arian parod yn unig mewn lleoliad gwledig.

Yn anffodus DOES DIM cyfleusterau codi arian parod a thalu gyda cherdyn yn yr ŵyl na’r ardal gyfagos.

GALLA I DDOD A BWYD A DIOD I’R ŴYL?

NI CHANIATEIR DOD A BWYD NA DIODYDD MEDDWOL I BRIF FAES YR ŵYL

DIM OND BWYD A DIODYDD MEDDWOL WEDI EI PRYNU O WERTHWYR SWYDDOGOL YR ŴYL GELLIR BWYTA  AC YFED TU ALLAN I ARDAL WERSYLLA’R ŴYL.

Mae Parti Haf y Big Cwtch yn ŵyl elusennol bwyd a diod gyda dewis gwych o fwyd gŵyl. Eleni bydd Masnachwyr Bwyd Gorau Cymru yn mynychu, edrychwch ar y masnachwyr bwyd yma, a bwyty pop-up glan llyn, clybiau swper arbennig. Mae sawl bar ar gael o’n tafarn lleol Wonky Table fydd yn gwerthu cwrw a gwin, bar Prosecco glan llyn, bar Pimms ac yn newydd ar gyfer eleni ein bar thema Apres Ski.

Mae’r Big Cwtch yn ŵyl elusennol ac mae 100% o’r holl elw o’r bariau yn mynd yn syth at ein elusennau, yn ogystal â 10% o holl arian werthiant y bwyd, felly mwynhewch, bwytawch a helpwch ni i gyrraedd ein targedau elusennol.

Noder: Er na fyddwch yn gallu mynd a bwyd a dioddydd meddwol i brif faes yr ŵyl, bydd y rhai â thocynnau gwersylla penwythnos yn gallu dod a bag bach o fwyd a diodydd meddwol i’w bwyta ac yfed yn yr ardal wersylla.

Bydd y rhai â thocynnau gwersylla penwythnos yn cael dod â’r didoddydd meddwol yma i’w yfed yn y maes gwersylla;

NAILL AI: 8 can o gwrw / lager / seidr fesul person

  • NEU: 4 can ac 1 botel o win (wedi rhoi mewn botel plastig) fesul person.

Ni fyddwch yn gallu dod â gwirodydd ar y maes. Bydd gan y tîm diogelwch yr hawl i gymryd niferoedd anghymedrol o ddiodydd meddwol a bwyd wrth y fynedfa.

  • Dim ond wrth gyrraedd gallwch chi ddod â’r niferoedd yma i mewn. Wrth y fynedfa byddwn ni’n cynnal archwiliadau i sicrhau eich bod yn cadw at hwn. Os ydych chi’n gadael y safle gallwch chi gael archwiliad arall wrth ddychwelyd a bydd diodydd meddwol yn cael eu cymryd.
  • Dim ond yn y maes gwersylla gellir bwyta ac yfed y bwydydd a diodydd yma. Ni allwch ddod a bwyd a diodydd meddwol o’ch cae gwersylla i’r prif faes a bydd y tîm diogelwch yn monitro hyn yn ofalus.

CYFFURIAU

Mae polisi dim goddefiad llym gyda ni am berchnogaeth a chymryd cyffuriau ym Mharti Haf y Big Cwtch. Byddwn ni’n gofyn i unrhyw un sy’n meddu ar neu i weld o dan ddylanwad cyffuriau i adael yr ŵyl yn syth.

Er mwyn sicrhau diogelwch holl fynychwyr yr ŵyl ac i sicrhau bod pawb yn dilyn ein polisiau bwyd, diodydd meddwol a chyffuriau bydd archwiliadau bagiau yn cymryd lle.

Bydd biniau amnest wedi lleoli yn ardal y swyddfa docynnau.

GALLA I DDOD A CHI (NEU ANIFEILIAID ERAILL) I’R ŵyl?

Yn anffodus dim ond cŵn cymorth wedi cofrestru fydd yn cael mynediad i faes yr ŵyl.

Mae hwn o ganlyniad i gyfyngiadau trwydded tu hwnt i’n rheolaeth. Gwnewch drefniadau amgen argyfer anifeiliaid anwes os gwelwch yn dda.

CYMORTH CYNTAF AC ARGYFWNG

Bydd tîm meddygol ar faes y Big Cwtch trwy gydol yr ŵyl. Bydd arwyddion amlwg yn dangos lle mae swyddfa’r trefnwyr sydd wrth y brif fynedfa os oes argyfwng.

Bydd diogelwch a rheolwyr ar y maes 24 awr y dydd.

SUT GALLA I GYSYLLTU GYDA’R TREFNWYR YN UNIONGYRCHOL?

Dros e-bost sydd gyflymaf: info@thebigcwtch.com

Neu galwch 0330 808 5100 (peiriant ateb 24 awr) a bydd aelod o’r tîm yn rhoi galwad yn ôl o fewn 2 awr o fewn oriau gwaith arferol.

GA I GYFNEWID FY NHOCYN?

Ni ellir cyfnewid tocynnau. Bydd yr holl e-docynnau yn cael eu cyfnewid am band garddwn y Big Cwtch yn y swyddfa docynnau.

GA I GAEL AD-DALIAD AR FY NHOCYN?

Ni ellir cael ad-daliad ar docynnau o dan unrhyw amgylchiadau ond ni gynhelir yr ŵyl, yn yr achos yma bydd pris tocyn yr ŵyl yn unig yn cael eu ad-dalu.

NODIADAU PWYSIG

Mae ffermydd gweithiol o amgylch y maes felly cymrwch sylw o’r arwyddion dim mynediad a byddwch yn feddylgar o’n cymdogion hyfryd.

Helpwch ni i amddiffyn yr amgylchedd, maes yr ŵyl a’r gymuned leol drwy fynd a’ch holl sbwriel ac offer gwersylla adref gyda chi. Bydd cyfleusterau ailgylchu trwy gydol y maes.